Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Ο Μάνος "καίει" Μητσοτάκη αλλά "φτιάχνει" Σαμαράκι*Σε ανοιχτή διαβούλευση βρίσκεται από εχθές 2 Οκτωβρίου 2013 το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Σε άρθρο του που αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο «ΤΧΣ» με τίτλο «Στο υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι πονηρούληδες» o κ Στέφανος Μάνος, καταγγέλλει:

«Στο άρθρο 20 νομοσχεδίου μονοήμερης διαβούλευσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Κυριάκος Μητσοτάκης) υπάρχει η ακόλουθη διάταξη:
Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο.
Αναζήτησα την ισχύουσα διάταξη του νόμου 3861 που προβλέπει - ΟΡΘΟΤΑΤΑ - το αντίστροφο:
Αν το κείμενο της κατά νόμο δημοσιευμένης πράξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι αναρτημένο στον οικείο δικτυακό τόπο ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευτεί.
Ποια είναι η πρακτική συνέπεια της νέας και ΦΑΥΛΗΣ ρύθμισης
Εκδίδεται πράξη που προβλέπει π.χ. ότι ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ θα λαμβάνει εφεξής 20.000€ μηνιαίως, αλλά στο διαδίκτυο δημοσιεύεται 5.000. Με τη νέα διάταξη θα ισχύει ο μισθός των 20.000, αλλά εμείς θα νομίζουμε ότι ο... δυστυχής λαμβάνει μόνο 5.000! Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι... πονηρούληδες!
Αλλά η πονηρία δεν σταματάει. Υπάρχει και άλλη διάταξη που προβλέπει ότι:
Οι πράξεις ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις.
Με άλλα λόγια αποφασίζει ο αρμόδιος υπουργός, ότι ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ θα λαμβάνει 20.000€ μηνιαίως και στην ίδια την απόφαση ορίζεται ότι η πράξη αυτή δεν θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. Έτσι είναι η... διαύγεια!
Δεν έχω το χρόνο και τις γνώσεις να ψάξω μία-μία τις δεκάδες χιλιάδες διατάξεις που φέρνουν για ψήφιση στη Βουλή οι υπουργοί. Έχω δυστυχώς την πεποίθηση ότι τα δύο παραδείγματα δεν είναι η εξαίρεση.»

Ανατρέξαμε στον «Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων και εντοπίσαμε το επίμαχο άρθρο 20. Σας το παρουσιάζουμε αναλυτικά προκειμένου να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

«Άρθρο 20
Τροποποίηση του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54)
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»
2. H περίπτωση 6 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), προστίθεται περ. 6α ως εξής:
«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.
4. Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».
5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων, τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων, όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.».
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων καθώς και της τήρησης κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα».»

Οι παράγραφοι 4 και 6 του παραπάνω άρθρου είναι αποκαλυπτικοί και κατ΄ ουσία καταργούν την διαφάνεια στη δημόσια ζωή μετατρέποντας τη διαύγεια σε σκοτεινό θεσμό συγκάλυψης και απόκρυψης κυβερνητικών συμφωνιών. Η Δημοκρατία πλέον θα είναι και αυτή τυφλή αφού άλλα θα ξέρουμε ότι συμβαίνουν και άλλα θα συμβαίνουν στην πραγματικότητα.

Ως πολίτες αυτής της Χώρας έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να ενημερωνόμαστε για ό,τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Επιπροσθέτως, όμως, μέσα από τον δικτυακό τόπο του opengov, μας παρέχεται η δυνατότητα –δεν ξέρω για πόσο ακόμη- να σχολιάζουμε την κάθε πρόταση νόμου που κατατίθεται, το κάθε άρθρο ξεχωριστά.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση και να γράψετε το σχόλιο σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και να γράψετε το σχόλιό σας στο ειδικό πλαίσιο στο τέλος της σελίδας.Η σελίδα θα είναι ανοιχτή σε σχόλια μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2013 στις 15.00.

Μην χάνεις χρόνο. Πρόλαβε και εσύ.


ΥΓ. Κατά την άποψή σας, ποιος υποδεικνύει στον Υπουργό να γράφει ό,τι γράφει; 


*Του Κωνσταντίνου Νάκκα από τη ΣΦΗΚΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...